Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Maatwerk, al dan niet op declaratiebasis financiële adviezen verstrekt aan opdrachtgever, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Begrippen en definities

Financieel adviseur:

Onder financieel adviseur wordt verstaan de adviseur, zijn waarnemer en zijn kantoorgenoten, die (mede) met de uitvoering van de opdracht zijn belast.

Opdrachtgever:

Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die (mede) de opdracht geeft/geven tot dienstverlening, alsmede diens wederpartij(en).

Opdracht:

Onder opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij de financieel adviseur zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek aanvaard. Treedt de financieel adviseur naar buiten als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of naamloze vennootschap, dan is deze vennootschap enige opdrachtnemer. De financieel adviseur is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van op de opdrachtgever derden in te schakelen.

3. Toepassingsgebied

Deze voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening door de financieel adviseur. Van de Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover deze door Maatwerk uitdrukkelijk en schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd.

4. Gegevens en informatie

a. Maatwerk is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst indien opdrachtgever de door Maatwerk verlangde gegevens en informatie, in vorm en op de wijze als door Maatwerk gewenst, heeft verstrekt.
b. Maatwerk verricht haar werkzaamheden aan de hand van schriftelijk en mondeling verstrekte gegevens en informatie. Maatwerk is niet gehouden om specifiek bij te houden of vast te leggen welke informatie zij mondeling heeft ontvangen.
c. Opdrachtgever is gehouden Maatwerk onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn en staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van alle verstrekte gegevens.

5. Wijziging van de opdracht

a. Indien opdrachtgever de schriftelijk overeengekomen 8. opdracht tot dienstverlening tussentijds wil uitbreiden of wijzigen, zal opdrachtgever Maatwerk hiervan schriftelijk a. en gemotiveerd op de hoogte stellen. Maatwerk heeft dan een termijn van 14 dagen na de ontvangstdatum van het b. schrijven de gelegenheid op met opdrachtgever overeenstemming te bereiken over een wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering.
b. Indien de aanpassingen leiden tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

6. Looptijd

De opdracht tot dienstverlening is aangegaan voor onbepaalde tijd met ingang van de datum, waarop de opdracht aan Maatwerk is verstrekt. De opdracht tot dienstverlening eindigt (onder meer) door opzegging of doordat de in het kader van de opdracht te verrichten werkzaamheden zijn voltooid. De opdrachtgever is bevoegd om de opdracht tot dienstverlening op ieder moment op te zeggen door middel van een aangetekende brief.
Maatwerk is bevoegd om de opdracht tot dienstverlening met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekende brief op te zeggen, indien onder meer (en derhalve niet uitsluitend):
a. de opdrachtgever in strijd handelt met enige bepaling van de opdracht tot dienstverlening dan wel met andere tussen Maatwerk en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten van welke aard dan ook, en zulk een verzuim niet binnen 7 dagen na verzenddatum van de ingebrekestelling is opgeheven, onverminderd het recht van Maatwerk op volledige schadevergoeding respectievelijk nakoming;
b. in geval van faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, een onderhands akkoord met schuldeisers of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen;
c. indien er naar het oordeel van Maatwerk spraken is van een ernstige verstoring van de relatie tussen Maatwerk en de opdrachtgever;
d. indien de opdrachtgever ernstig in opspraak raakt;
e. indien de opdrachtgever zich vestigt buiten Nederland en dit onoverkoombare problemen oplevert voor Maatwerk;
f. indien blijkt dat de opdrachtgever aan Maatwerk onjuiste gegevens heeft verstrekt bij het aangaan van de overeenkomst die van dien aard zijn dat, indien Maatwerk met deze gegevens bekend zou zijn geweest, de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn gesloten;
g. indien sprake is van andere omstandigheden die zich naar het oordeel van Maatwerk tegen voortzetting van de overeenkomst verzetten.

Onverlet de verplichting van de opdrachtgever om de vergoeding voor de werkzaamheden en de onkosten te betalen, kunnen partijen aan beëindiging van de overeenkomst geen recht op schadevergoeding ontlenen, tenzij wordt opgezegd op grond van wanprestatie.

7. Geheimhouding en Privacy

Opdrachtgever garandeert Maatwerk, dat een gegeven advies slechts bekend zal zijn en gebruikt zal worden voor zover dit voor het uitvoeren van het advies noodzakelijk is. Maatwerk garandeert geheimhouding van alle stukken, welke opdrachtgever aan Maatwerk voor zijn opdracht beschikbaar heeft gesteld, behoudens voor zover deze stukken van rechtswege openbaar zijn dan wel dat uitdragen van de inhoud van de stukken, naar oordeel van de Maatwerk, gevergd wordt in het belang van opdrachtgever. Opdrachtgever is bekend met de privacyverklaring van Maatwerk en daarmee met de wijze waarop Maatwerk de privacy van Opdrachtgever waarborgt.

8. Honorarium

Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
a. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren.
b. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
c. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn, exclusief BTW.
In geval van een vast overeengekomen honorarium of uurtarief kan Maatwerk dit verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat het
oorspronkelijk overeengekomen, dan wel de verwachte hoeveelheid werk, in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Maatwerk, dat in redelijkheid niet van Maatwerk mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

9. Betaling

a. Opdrachtgever betaalt Maatwerk voor de dienstverlening conform de gemaakte afspraken in de opdracht tot dienstverlening.
b. Maatwerk stuurt opdrachtgever een behoorlijk gespecificeerde factuur. Indien opdrachtgever niet binnen de in de factuur gestelde termijn betaalt, stuurt Maatwerk
hem een betalingsherinnering waarin opdrachtgever de gelegenheid wordt geboden alsnog binnen 2 weken na ontvangst van de herinnering te betalen.
c. Indien opdrachtgever ook aan deze betalingsherinnering geen gevolg geeft, is hij in verzuim en is Maatwerk gerechtigd wettelijke rente in meerdering te brengen op het openstaande bedrag.
d. Maatwerk is na verloop van de in de vorige alinea genoemde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling over te gaan tot invordering van het hem verschuldigde bedrag. De daaraan in redelijkheid verbonden (buiten)gerechtelijke kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.
e. Bij een Opdracht tot dienstverlening door méér dan één persoon is iedere persoon hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van al het verschuldigde uit welke hoofde dan ook.

10. Inschakelen derden

Indien dat noodzakelijk of wenselijk is voor de juiste uitvoering van de overeenkomst kunnen door Maatwerk derden worden ingeschakeld en worden de kosten daarvan, tenzij er sprake is van een vast honorarium, aan de opdrachtgever doorberekend conform de door die derden te verstrekken prijsopgave, met dien verstande dat inschakeling van derden altijd tevoren met opdrachtgever wordt besproken.

11. Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Maatwerk is beperkt tot het bedrag waarop haar 14. beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis. Des verzocht worden over de dekking van deze verzekering inlichtingen verstrekt. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook in geval dat ten onrechte een opdracht werd geweigerd, waardoor schade is ontstaan, alsmede in het geval van aansprakelijkheid wegens het ondeugdelijk functioneren van apparatuur, software, gegegevensbestanden et cetera. In het geval dat, om welke reden dan ook, geen recht op uitkering bestaat krachtens voormelde verzekering, beperkt Maatwerk hierbij iedere aansprakelijkheid tot een bedrag van € 50.000,-.

12. Klachten

a. Klachten over de uitvoering van de aangenomen werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 5 werkdagen na ontdekking, docht uiterlijk binnen 10 werkdagen na voltooiing van de opdracht, schriftelijk te worden gemeld aan de directie van Maatwerk, bij gebreke warvaan de opdrachtgever te kennen geeft dat Maatwerk de aangenomen werkzaamheden naar behoren heeft uitgevoerd.
b.Ingeval de opdrachtgever klachten heeft jegens Maatwerk zal hij deze klachten eerst aan Maatwerk naar voren brengen. Wordt daarop naar de mening van opdrachtgever niet of niet op voldoende bevredigende wijze gereageerd, dan heeft de opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot:

Kifid, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag
Bezoekadres: Kantoren Stichthage, Koningin Julianaplein 10, 2595 AA Den Haag
Telefoon: 070-333 8 999
Email: consumenten@kifid.nl

c. Diegene van de opdrachtgever en Maatwerk die door de desbetreffende instantie in het ongelijk wordt gesteld is verplicht de schade te vergoeden, welke de in het gelijk gestelde partij heeft geleden, wat betreft de tijd die deze en/of zijn raadsman aan de gehele klachtbehandeling heeft besteed, waaronder zijn begrepen al zijn werkzaamheden en wel tegen het voor hem gebruikelijk geldende uurtarief dan wel – bij gebreke van een dergelijk tarief – tegen een redelijke vergoeding.

13. Opzegging en beëindiging

a. Ieder der partijen kan de overeenkomst éénzijdig en met inachtneming van een opzegtermijn van één maand beëindigen, indien deze van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer naar behoren kan plaatsvinden conform de opdracht en eventuele aanvullende opdrachtspecificaties. De opzegging dient gemotiveerd en schriftelijk per aangetekende post te worden bekendgemaakt.
b. Maatwerk mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Maatwerk behoudt daarbij aanspraak op betaling van haar declaraties voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden.

14. Slotbepaling

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Maatwerk, van welke aard en inhoud ook, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.